thaiprogrammer.org
ภาษาอังกฤษสำหรับ IT - ราชเทวี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย | Thai Programmer Association
ผู้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้พัฒนา และบำรุงเครื่องมือคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ก่อเกิดเป็นรากฐานของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน พวกเขายังได้สร้างผู้เชี่ยวชาญ และ งานของอุตสาหกรรมนี้อีกว่า 34 เปอร์เซ็นต์ โปรแกรมเมอร์ลงมือเขียน ทดสอบ และปรับแต่งรายละเอียดคำสั่งการทำงาน ที่เรียกกันว่า โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ ที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งอย่าง เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้ว เปิดหน้าเว็บขึ้นมา การใช้ภาษาโปรแกรมเช่น C++ หรือ Java พวกเขาทำการแตกงานใหญ่ๆสำหรับคอมพิวเตอร์ ออกเป็นงานย่อยที่สุด แล้วร้อยด้วยพลังแห่งตรรกะ วิศวกรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เพื่อกำหนดข้อกำหนดซอฟต์แวร์ จากนั้นออกแบบพัฒนาทดสอบและประเมินผลโปรแกรมเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ในขณะที่วิศวกรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะต้องมี ทักษะการเขียนโปรแกรมที่ชำนาญ มักมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโปรแกรม ที่โค้ดโดยโปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ปรับแต่งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเฉพาะสำหรับลูกค้า จะทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา ด้วยการออกแบบหรือปรับแต่งระบบ ให้ตรงความ requirements เฉพาะองค์กร ให้นำระบบเหล่านี้ไปใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และทรัพยากรอื่น ๆ IT Support ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้ที่ประสบปัญหาคอมพิวเตอร์ อาจจะให้การสนับสนุนลูกค้าหรือพนักงานอื่น ๆ ภายในองค์กรของตนเอง การใช้โปรแกรมวิเคราะห์อัตโนมัติและความรู้ด้านเทคนิค ทำให้วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ของระบบได้ ในอุตสาหกรรมนี้จะใช้การติดต่อผ่านการโทรศัพท์และการส่งอีเมล ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ 200 อันดับแรก กิริยาที่ใช้ในการพูดเกี่ยวกับสิ่งที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ ตัวอย่าง: …