thaicyberpoint.com
Joshua: Teenager vs. Superpower (2017)
เล่าเรื่องของ โจชัว หว่อง ภายใต้กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง Scholarism นับตั้งแต่อายุ 14 ปี ปี 2011 จนสิ้นสุด Umbrella Revolution ในปี 2014 จุดเริ่มต้นของเรื่องคือ การต่อสู้กับนโยบายของรัฐบาลจีนปักก…