thaicyberpoint.com
เริ่มใช้ OpenOffice น้อยลงเรื่อย ๆ
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรช่วงนี้ใช้ OpenOffice น้อยลงมาก ๆ ตั้งแต่มี version 2.2 เป็นต้นมา อย่างแรกคงเป็นเรื่องของภาษาไทยที่นับวันมันจะมีปัญหามากขึ้น version 2.2 ระบบ spellcheck ตรวจสอบคำผิดไม่ถูกต้องเท่าไ…