thaicyberpoint.com
การโฆษณาโดยทำภาพหรือแผ่นโฆษณา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย
ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5352/2553 ที่วินิจฉัยว่า “ในโครงการอาคารชุด ร. จำเลยจัดทำภาพจำลองอาคารและแผ่นโฆษณาระบุว่าจำเลยจะก่อสร้างอาคารศูนย์สรรพสินค้าขนาดใหญ่ติดกับอาคารชุด โดยมีสระน้ำขนาดใหญ…