technow.com.hk
Google Assistant 廣東話解鎖,仲識講笑同唱歌 但有一樣係做唔到
Google Assistant 竟然識用廣東話回應提問、講笑、唱歌,但有一個功能做唔到?