techfree.info
ភាពខុសគ្នា រវាង cc និង bcc នៅក្នុងអុីម៉ែល
អត្ថបទមុន Techfree បានរៀបរាប់អំពី របៀបបង្កើត Signature នៅក្នុង Gmail។ រីឯអត្ថបទនេះ នឹងលើកបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នារវាង cc និង bcc នៅក្នុងអ៊ីម៉ែល។