targetfreedomusa.com
Sinister Jew George Soros aka Schwartz György funded Ferguson Fiasco !!!
Sinister JEW, George Soros aka Schwartz György aka György Schwartz funded Ferguson Fiasco, (In 1936, Soros’ family changed their name from Schwartz to Soros in response to growing “anti…