t-pa.co.il
הקלה על כאבים | טיפה אחרת - וואטסו
לפני כמה שנים, תנועה אחת לא נכונהובום! כאב חד בגב התחתון פילח לי את הנשמהרק מי שחווה את זה יכול להבין… אי אפשר לישוןאי אפשר לנשוםאי אפשר ללכת כל הלילה חשבתי לעצמי איך אני מגיעה לפגישה עסקיתשהיתה מתוכננת למחר…? איך בכלל אצליח לזוז, לדבר …? המזל שלי, שיש לי ברכה מחוממת ליד הביתאז בארבע לפנות …