svetnauke.org
M8 – Laguna maglina
NGC 6523; Sagittarius; Difuzna maglina; +6,8 mag; 5200 s.g Ova maglina ima dimenzije 90 X 40 lučnih minuta, što je 3 X 4/3 prividnog prečnika punog Meseca, i odgovara dimenzijama od 140 X 60 svetlosnih godina, sa daljine od oko 5200 svetlosnih godina. Jedna od upečatljivih osobina Lagua magline j
Milan Milošević