sutenm.com
E-Commerce • Sutenm.com
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce หรือ E-Commerce) สามารถเริ่มต้นได้ง่าย เนื่องจากปัจจุบันนั้นมีหนังสือ หน่วยงาน เว็บไซต์ หรือ Forums ต่างๆ มากมายให้ความรู้ ซึ่งสื่อเหล่านั้นก็มักจะกล่าวถึง…