slovenskobezbarier.sk
Súťažné podmienky IX. etapy SBB
„SLOVENSKO BEZ BARIÉR“ S Ú Ť A Ž N É P O D M I E N K Y Na základe pozitívnej odozvy na súťaž územných samospráv v rámci