sketchlandyard.com
สัตว์สวยป่างาม
คิดถึงบทกลอนในหนังสือชั้น ประถมปีที่ 3 "สัตว์สวยป่างาม" เลยวาดสะสมมาเรื่อย ๆ แม้ว่าไม่สามารถวาดสัตว์ในกลอนได้ตรงก็ดูเพลิน ๆ นะครับ สัตว์สวย ป่างาม เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน. เหมือนอย่างนางเชิญ พระแสงสำอางข้างเคียง เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง เริงร้องซ้องเสียง สำเนียงน่าฟังวังเวง กลางไพรไก่ขันบรรเลง ฟังเสียงเพียงเพลง ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง ยูงทองร้องกระโต้งโห่งดัง เพียงฆ้องกลองระฆัง แตรสังข์กังสดารขานเสียง กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง พญาลอคลอเคียง แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง เพลินฟังวังเวง อีเก้งเริงร้องลองเชิง ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง ป่าสูงยูงยางช้างโขลง อึงคะนึงผึงโผง โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป