sketchlandyard.com
วัดโกธิคในกรุงศรี
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดอยุธยา อุปกรณ์: ปากกา LAMY safari EF-nib, หมึกดำ Lamy, กระดาษ 100 ปอนด์ของ Canson, พู่กันสง่ามะยุระเบอร์ 6, น้ำแข็งที่ละลายแล้ว มันเท่ตรงที่ใช้น้ำแข็งเป็นตัว wash นี่แหละครับ!!@hackhq