sketchlandyard.com
Journal Sketch จากเส้นหมึกและสีไม้ #1
รูปชุดนี้มาจากสมุด Sketch ที่พกไปจดเวลาไปนอกสถานที่เวลาขี้เกียจแบกเล่มใหญ่ ๆ ไปครับ ใช้ปากกา LAMY หมึกดำของ Parker ซึ่งมันไม่กันน้ำ จึงใช้สีไม้ในการระบายครับ...