siyervakfi.org
Suffa Meclisi
SUFFA MECLÄ°SLERÄ° “Dünyadan Cennete Giden Yol” 1. Suffa Nedir? • Suffa bir mekteptir. • Suffa bir medresedir. • Suffa bir mesciddir. • Suffa bir muallimdir. • Suffa bir müteallimdir. • Suffa bir mü…