silveremulsion.com
Killers on Wheels (1976)
Killers on Wheels [無法無天飛車黨] (1976) AKA Karate Killers on Wheels, Madboys in Hong Kong Starring Ling Yun, Terry Lau Wai-Yue, Danny Lee, Kong San, Lin Wen-Wei, Lee Chung-Ling, Mi Lan, Huang Jin-Tian, Yeh Kuang-Hui, Mai Yao-Li, Ou Wei-Ming, Huang Chieh-Shui, Li Shu-Hua, Leung Yeun-Hung, Wei Ming-Yu