silveremulsion.com
Quick Takes: The Happiness of the Katakuris, The Babadook, Terror Train
The Happiness of the Katakuris [カタクリ家の幸福] (2001) Starring Kenji Sawada, Keiko Matsuzaka, Shinji Takeda, Naomi Nishida, Kiyoshiro Imawano, Tetsuro Tamba, Naoto Takenaka, Tamaki Miyazaki, Takashi Matsuzaki Directed by Takashi Miike It's a stretch to call Takashi Miike's The Happiness of the K