silveremulsion.com
Samurai I: Musashi Miyamoto (1954)
Samurai I: Musashi Miyamoto [宮本武蔵] (1954) Starring Toshiro Mifune, Rentaro Mikuni, Kuroemon Onoe, Kaoru Yachigusa, Mariko Okada, Mitsuko Mito, Eiko Miyoshi, Akihiko Hirata, Kusuo Abe Directed by Hiroshi Inagaki Expectations: Moderate. I liked this well enough when I saw it 10--12 years ago.