silveremulsion.com
Stephen reviews: Odin: Photon Space Sailor Starlight (1985)
Odin: Photon Space Sailor Starlight [オーディーン 光子帆船スターライト, Odin - Koshi Hansen Starlight] (1985) AKA Odin: Starlight Mutiny Starring Toshio Furukawa, Hideyuki Hori, Keiko Han, Goro Naya, Gentaro Ishida, Tessho Genda, Takeshi Kato, Tsubasa Shioya Directed by Takeshi Shirado & Eichi Yamamoto