silveremulsion.com
Rape of the Sword (1967)
Rape of the Sword [盗剑] (1967) Starring Li Li-Hua, Li Ching, Kiu Chong, Chen Hung Lieh, Tien Feng, Tang Ti, Lee Wan Chung, Yeung Chi Hing, Ku Feng, Fan Mei-Sheng, Kok Lee Yan, Tsang Choh-Lam Directed by Griffin Yueh Feng Expectations: Low... I don't expect much from the non-Chang Cheh movies