sikulkovo.sk
Analýza slova a tvorenie prvých slov – článok od MontessoriKids.sk
V spolupráci s Mo tessoriKids.sk pre Vás pripravujeme zaujímavé edukač é pomôcky. O abecede, jej využití a spôsoboch práce s ňou Vás oboz ámi v člá ku Naďa – lektorka mo tessori s dlhoroč ými skúse osťami v da ej oblasti. Napísala pre Vás te to člá ok, je autorkou všetkých kariet, ktoré prikladáme ku každej objed ávke abecedy a všetky použité obrázky sú zasa moje ilustrácie. Veľmi sa teším zo spoloč ej spolupráce a postup e pripravujeme NOVINKY!!! Stačí sledovať aše strá ky 🙂 Nižšie Vám pri ášam jej člá ok – citujem autorku: (Pôvod ý člá ok ájdete klik utím TU) Ako som už viackrát písala, je veľmi dôležité, aby deti prichádzali do ko taktu s písme ami aj v trojdime zio ál ej polohe, aby si ich mohli vziať do rúk, prehmatať, preskúmať rukami. Chcem vám predstaviť jed u pomôcku z diel e Šikulkovo, ktorá deťom v tomto pomáha – kreatív u ABECEDU. Je ideál a a prvé spoz áva ie písme iek, tvore ie jed oduchých slov a prvé pokusy čítať. Zamest á iele hlavu, ale aj ruky. Na výber máte veľkú sadu, ktorá popri uče í písme potré uje aj jem ú motoriku pri avlieka í, alebo eko omickú verziu, ktorá obsahuje iba písme [...]