shahbodnoori.com
We need to reform figures نياز ما به شخصيت هاي اصلاح طلب
آه! لس آنجلس! چه پديده پيچيده اي! شهري كه در آن نمونه هايي از همه اقوام و مليت‌ها و نژادها، با همه ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي شان زندگي مي‌كنند و از مواهب و فرصت هاي بي نظيرش سود مي‌ج…