seyedrezabazyar.com
تاثیر صدای رسا در صحبت با دیگران - سیدرضا بازیار
در این مقاله می خواهم با شما در مورد نکته ی مهمی در هر رابطه ای با شما سخن بگویم و آن هم داشتن صدای رسا و واضح است. تا به حال برایتان پیش آمده که به یک مغازه بروید و خود که خریدتان را انجام داده ولی شخص دیگری می آید و درخواستی از …