sep-psicoanalisi.org
PARTICIPACIÓ DE LA SEP EN EL CONGRÉS DE LA IPA
El 51è Congrés Internacional de Psicoanàlisi de la IPA se celebrarà a Londres entre el 24 i el 27 de juliol. Aquesta nova edició comptarà amb la participació de diversos membres i candidats de la SEP en els apartats de Pre-Congress Working Group (Grup de Treball Precongrés),