seisporoito.gal
Probas extraordinarias de acceso en Setembro
Convócanse as probas extraordinarias de acceso ao Grao Superior de Música en Galicia, que no mes de Setembro darán a oportunidade de acceder ao inicio dos estudos superiores de música para os que non se presentaron na convocatorio ordinaria de Xuño.
seisuser0