savighmorsalin.com
مصرف سویق در بارداری و فوائد و خاصیت های آن - وب سایت رسمی سویق مرسلین
مصرف سویق در بارداری - بارداری حالتی است که در آن مادر به خاطر شرایط جدیدی که بر بدن او حاکم می شود دچار ضعف روحی و جسمی می شود. این ضعف از بُعد روحی در حالاتی مانند افسردگی و از بُعد جسمی درحالاتی مانند کم خونی، ضعف عمومی، کمبود کلسیم و استخوان درد و… مشاهده می شود.