sarakadee.com
ข้อมูลนิตยสาร - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]
ข้อมูลทั่วไปของนิตยสาร สารคดี (Sarakadee Magazine) วิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ขององค์กร : ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพต่อสังคมไทย เจ้าของ : บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : คุณสุวพร ทองธิว บรรณาธิการบริหาร : คุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ แนวเนื้อหา : นำเสนอทั้งสาระและความบันเทิงอันหลากหลาย ในเรื่องธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม ชีวิต สังคม การอนุรักษ์ เหตุการณ์สำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ต่างประเทศ การท่องเที่ยว ฯลฯ จุดมุ่งหมายในการนำเสนอเนื้อหา : นิตยสาร สารคดี มีจุดยืนในการ “ให้ปัญญาและความรู้” มุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกัน หวังให้เรื่องราวที่นำเสนอมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งต่อสังคมและตัวผู้อ่านเอง เช่น ก่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเผยแพร่เรื่องราวของบุคคลที่สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเพื่อให้เป็น ตัวอย่างที่ดีแก่คนในสังคม จุดเด่น : เป็นนิตยสารฉบับแรกของเมืองไทยที่นำเสนอเรื่องแนวสารคดีทั้งเล่ม มีเนื้อหาหลากหลาย นำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้งในรูปแบบที่ไม่เป็นวิชาการมากเกินไป เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย การนำเสนอเรื่องราวให้ความสำคัญกับ …