sammubani.com
Siiraa-Lakk.23.1 - Ibsaa Jireenyaa
Offline dubbisufDownload PDFPrintGodaansa gara Habashaa Hiika Godaansaa fi Mindaa isaa Jireenya keessatti namni bakka tokko irraa bakka biraa qubachuun ni jiraata. Adeemsa kanaan “godaansa” jennaan. Jecha biraatin godaansa jechuun bakka tokko irraa deemun bakka biraa qubachuudha. Warri baadiyaa bonaa fi ganna bakka adda addaatti horii fi hoolota isaanitiin godaanu. Takkaa gara baddaa takkaa immoo gara gammoojji godaanun jireenya ofii gaggeessu.