sammubani.com
Siiraa-Lakk.22 - Ibsaa Jireenyaa
Offline dubbisufDownload PDFPrintNabiyyummaa booda gara dhuma waggaa 7ffaatti uggura dinagdee fi hawaasummaa Akkuma Qureeshonni Muslimoota rakkisuu itti fufaniin, akkasuma Muslimoonnis amanti isaanii irratti cimuu itti fufan. Islaamnis gosoota Arabaa hedduu keessaa babal’achuu itti fufe. Kanarraa kan ka’ee Qureeshonnis rakkisuu keessatti daran gara-jabeenyi fi cunqursitoota ta’u jalqaban. Nabiyummaa booda jibbiinsi isaan Muslimootaaf qaban fiixe ol’aanaa irra gahuu irraa kan ka’e Muslimoota