sammubani.com
Maqaalee Rabbii (Subhaanahu)-Kutaa 9.2 - Ibsaa Jireenyaa
Offline dubbisufDownload PDFPrintB. Ibsa Aayaata muraasaa maqaa Al-Waahid, Al-Ahad of keessaa qabaniiHiikonni “Al-Ahad-Tokkicha”, “Al-Waahid-Tokko” yommuu ta’an, maqaalee Tokkichummaa Rabbii olta’aa agarsiisaniidha. Tokkichummaan kuni gosoota tawhiidaa sadan ibsa: 1ffaa-Zaataa fi Sifaataan Rabbiin subhaanahu tokkicha ta’u. Kana jechuun Zaataa fi sifaanni Isaa uumamtoota hundarraa adda. Wanti zaata fi sifaata Isaatin wal fakkaatu tokkollee hin jiru. 2ffaa-Gooftummaa (rubuubiyyah) keessatti Tokkicha ta’uu-kana jechuun samii