sabtesherkat.co
ثبت شرکت در ترکیه - ثبت شرکت در خارج از کشور
ثبت شرکت در ترکیه یکی از راه های دورزدن تحریم علیه ایران عزیزمان و بازکردن راه تجارت بین المللی بین بازرگانان ایران و ترکیه و حتی سایر نقاط جهان می باشد