rijksvastgoedbedrijf.nl
Privacyverklaring Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
Deze privacyverklaring gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Deze verklaring geldt voor alle gevallen waarin uw persoonsgegevens door of in opdracht van RVB worden gebruikt. Naast deze algemene verklaring kunnen er specifieke verklaringen gebruikt worden. In deze specifieke verklaringen staat aanvullende informatie: bijvoorbeeld de redenen waarom wij uw gegevens gebruiken, hoe lang wij uw gegevens bewaren en aan wie wij uw gegevens verstrekken. Het RVB respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het RVB houdt zich hierbij aan de privacywetgeving. De belangrijkste privacywet is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Naast de AVG zijn er ook andere wetten waarin specifieke regels staan over het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek, de Wet Bibob en de Kadasterwet.