religion.pk
Hamari Zindagi ka maqsad - Religion.PK
Allah pak ka quran azeem mein irshad hota hai : Tarjuma kanz al irfan : Aur main ney jinn aur aadmi isi liye banaye ke meri ibadat karen. ( Parah 27,