radiogirmit.com
ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಜೂನ್ 15, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.
ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧. ಪಲಿತಾ ಎಂಬ ಇಲಿ . ವಾಚನಕಾರರು : ಗಂಗಾಧರ್ ಕೆ.ಜಿ ೨. ಸಿಂಹದ ಶಿಕ್ಷಣ. ವಾಚನಕಾರರು : ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.…