radiogirmit.com
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಹುಲಿವೇಷದ ಕತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಫಲವುಂಟು
ಈಸೋಪನ ಕಥೆಗಳು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಈ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕಥಾ ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.…