radiogirmit.com
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಹಾವು ಮತ್ತು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಜಾಣ ನರಿ.
ಪಂಚತಂತ್ರದ ಈ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕಥಾ ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.…