radiogirmit.com
ಚಿಣ್ಣರಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ.
ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಕಥೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕಥಾ ವಾಚನಕಾರರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.…