rad-iran.com
تاریخچه کشف استرالیا 
استرالیا توسط دریانوردان اروپایی کشف شد؛ زیرا تنها راه دستیابی به این سرزمین آب است. یکی از مدعیان کشف استرالیا «جودینهوداردیا»ی پرتغالی بود، چرا که پرتغالیها در آن دوران در دریانوردی قدرتمند بودند. او در سال ۱۵۹۸ از پرتغال سفر دریایی اش را آغاز کرد