rad-iran.com
ثبت سابقه 1750 ساله دانشگاه جندی شاپور در یونسکو
ثبت سابقه 1750 ساله دانشگاه جندی شاپور در یونسکو دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو از ثبت جندی شاپور در نوامبر ۲۰۱۷ خبر داد . دانشگاه جندی شاپور که اکنون تنها بقایایی از آن در اطراف شهر دزفول برجای مانده و 1750 سال پیش درعصر ساسانیان بنا شده بود طبق