quotes.wiki
I am definitely not rich.
I am definitely not rich.