politikaperu.org
Como yo te amo - Politikaperu
Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie porque ¡Yo!, te amo con la fuerza de los mares, yo