phongtuc.vn
Những Câu Chuyện Ma Ở Sài Gòn: Bệnh Viện Chợ Rẫy | Phong tục tập quán
Khu nhà Vĩnh Biệt trong bệnh viện Chợ Rẫy là nơi để lo liệu hậu sự cho những người qua đời nhưng đã bị gieo câu chuyện có oan hồn từ ngày cô hộ lý nhảy lầu tự tự. Từ lâu nhà Vĩnh Biệt của Bệnh viện Ch