peteboc.com
Từ điển tiếng Việt dành cho người Việt » Pê tê bóc
Trạm thu giá Tên gọi mới của trạm thu phí, dùng để chỉ những công trình do tiền dự án đã bốc hơi hết nên phải nhờ tới các công ty bên ngoài bỏ vốn ra và thu lại. Tuy gọi là trạm thu giá nhưng các trạm này không …