peteboc.com
VSmart » Pê tê bóc
Dịch ra tiếng Việt "Vượn Khôn", là tên một nhãn hiệu điện thoại của Vincom Group ra mắt vào nửa cuối năm 2019. Đây là một nhãn hiệu xuất chúng của Việt Nam