peteboc.com
Cách mạng 4.0 » Pê tê bóc
Ở Việt Nam, cách mạng bốn chấm không được hiểu là cuộc cách mạng trong việc áp dụng các biện pháp công nghệ để giúp toàn thể quần chúng nhân dân thực hiện 4 điều Đọc tiếp…