petchi.com
آشنایی با سگ گریت دین - Petchi
سگ گریت دین Great Dane یک سگ فوق العاده دوست داشتنی است. گریت دین سگی بزرگ و در عین حال نجیب است که به “غول مهربان” معروف است. به گریت دین آپولوی سگ ها هم گفته می شود. آپولو در یونان باستان خدای خورشید بوده است. سگ گریت دین با آنکه سگی بسیار بزرگ است …