pan-iranist.info
حجت کلاشی: خاک سپاری پزشکپور چه خطری می توانست برای حکومت بوجود آورد؟
جرس: پنجشنبه شانزدهم دی ماه محسن پزشکپور حقوقدان و بنیان گذار حزب پان ایرانیست به دلیل بیماری در تهران درگذشت و در روز یک‌شنبه ۱۹ دی ماه در کرج و با حضور چهارتن از اقوام و دوستان و نیروهای امنیتی ب…