pan-iranist.info
تجمع بختیاری‌ها در حمایت از همتباران کوبانی
ایرانشهر یکپارچه ،ایرانزمین متحد تعدادی از فرزندان بختیاری ایرانزمین، این تبار والا در حمایت از همتباران کوبانی خود در اشگفت سلیمان شهر ایذه استان خوزستان تجمع کردند . بنا بر گزارش های رسیده، هموطن…