pan-iranist.info
داعش آب را بر روی یک میلیون عراقی بست
فرماندار مقدادیه در استان دیالی عراق گفت: تروریست های داعش آب یک رودخانه اصلی در دیالی را قطع کردند که این امر خطر وقوع فاجعه انسانی برای حدود یک میلیون نفر از ساکنان استان را به دنبال دارد. به گ…