pan-iranist.info
آزادی یکی از چهار عضو بازداشت شده
با خبر شدیم دقایقی پیش سرور حجت کلاشی آزاد شده ولی سروران زینعلی،کیخسروی و کرمانی کماکان در بازداشت می باشند. بی شک این فشارهای فزاینده تنها می تواند بر عزم راسخ پان ایرانیستها در اجرای امور و وظ…